بررسی گزارش ۱۲ ماهه “وکار” نشان میدهد که خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری به عنوان مهمترین بخش درآمد عملیاتی بانک، مبلغ ۳,۶۳۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۵۶ درصدی داشته است.

 خالص درآمد کارمزد مبلغ ۲۰۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۸۱ درصدی داشته است.

جمع درآمد‌های عملیاتی مبلغ ۱,۹۵۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۱۳۷ درصدی داشته است.

 سود عملیات درحال تداوم مبلغ ۱,۲۲۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۲۹۶ درصدی داشته است.

سود خالص مبلغ ۱,۱۶۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۲۹۷ درصدی داشته است.

 در پایان، سود خالص به ازای هر سهم با سرمایه ۳,۹۵۰ میلیارد تومانی، مبلغ ۲۹۴ ریال بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۲۹۷ درصدی داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/242765/جهش-۲۹۷-درصدی-سود-خالص-در-این-بانک-بورسی