خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری به عنوان مهمترین بخش درآمد عملیاتی بانک، مبلغ ۳,۸۳۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۳۹ درصدی داشته است.

 خالص درآمد کارمزد مبلغ ۲۶۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۶۸ درصدی داشته است.

 جمع درآمد‌های عملیاتی مبلغ ۱,۹۶۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۷۲ درصدی داشته است.

سود عملیات درحال تداوم مبلغ ۷۳۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۱۳۴ درصدی داشته است.

 سود خالص مبلغ ۴۸۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۱۸۲ درصدی داشته است.

 در پایان، سود خالص به ازای هر سهم با سرمایه ۲,۵۳۸ میلیارد تومانی، مبلغ ۱۹۱ ریال بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۱۸۲ درصدی داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/242766/یک-پرش-۱۸۲-درصدی-در-وسینا