خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری به عنوان مهمترین بخش درآمد عملیاتی بانک، مبلغ ۳,۵۸۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۱۰۶ درصدی داشته است.

خالص درآمد کارمزد مبلغ ۱۹۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۶۳ درصدی داشته است.

جمع درآمد‌های عملیاتی مبلغ ۲,۴۳۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۱۰۲ درصدی داشته است.

 سود عملیات درحال تداوم مبلغ ۱,۸۶۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۹۳ درصدی داشته است.

 سود خالص مبلغ ۱,۶۶۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۹۲ درصدی داشته است.

در پایان، سود خالص به ازای هر سهم با سرمایه ۱,۵۰۰ میلیارد تومانی، مبلغ ۱,۱۰۸ ریال بوده که نسبت به سال مالی قبل افزایش ۹۲ درصدی داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/242767/سود-۱۱۰۸-ریالی-به-ازای-هر-سهم-وخاور