به گزارش اخباربانک، طبق ماده ٢ مبایعه نامه مبلغ ٢۴٩.٢٧٢ میلیون ریال از ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد در تاریخ ١٣٩٩.١٢.٢٧ دریافت شد.

همچنین مقرر شد تا مبلغ ۴٠٠.٠٠٠ میلیون ریال در تاریخ ١۴٠٠.٠٢.٠۵ و الباقی به مبلغ ١۵٠.٧٢٨ میلیون ریال در تاریخ ١۴٠٠.٠٣.٠١ همزمان با انتقال سند دریافت شود.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79836/توضیحات-تکمیلی-بیمه-تجارت-نو-خصوص-فروش-ملک