به گزارش بورس نیوز، سهامداران شرکت پلی اکریل ایران مقابل وزارت صمت تجمع کردند. مهم ترین خواسته های این سهامداران، تحویل کارخانه؛ توقف تضییع حقوق سهام داران؛ تقاضای پایان تخلفات و رسیدگی قضایی به تخلفات و شفافیت مالی شرکت بود.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/238455/تجمع-سهامداران-شپلی-در-وزارت-صنعت-و-درخواست-تحویل-کارخانه