خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد
سود نقدی هر سهم: ۰ ریال
زیان خالص شرکت: (۵۸,۱۶۲) میلیون ریال
زیان انباشته: (۵۸,۱۶۲) میلیون ریال
ارزش دفتری هر سهم: ۱۲۷۹ ریال
سرمایه ثبت شده: ۱,۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/238447/آخرین-اخبار-مجامع-امروز-۱۴۰۰۰۱۱۸