به گزارش اخباربانک، صدور چک های جدید منوط به ثبت، استعلام، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد هست. در حال حاضر برای مشتریان این امکان فراهم شده که از طریق همراه بانک ایران زمین این مراحل رو انجام دهند.

*فرایندهای مرتبط با چک در سامانه صیاد
ثبت چک: پس از درج مندرجات چک در برگ آن، صادرکننده به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد مراجعه کرده و سپس اقدام به ورود اطلاعات چک و اطلاعات هویتی ذینفع/ ذینفعان می‌کند. لازم به ذکر است این مرحله به‌عنوان ثبت اولیه چک تلقی شده و ثبت نهایی چک در سامانه صیاد مستلزم تائید دریافت چک توسط ذینفع آن است.

استعلام و تائید دریافت چک (توسط ذینفع):با توجه به اینکه ثبت نهایی چک منوط به استعلام و تطبیق مندرجات برگ چک با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه صیاد است.

انتقال چک: در قانون جدید چک پشت‌نویسی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه صیاد جایگزین شده است.

استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک:این سرویس، همانند گذشته امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک از طریق ورود شناسه ۱۶ رقمی صیادی برگ چک را فراهم می‌کند.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79721/آموزش-ثبت-استعلام-تایید-انتقال-چک-همراه-بانک-ایران-زمین