صنعت روی زنگان در اسفند ماه ۵ میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در ماه قبل ۴.۴ میلیارد تومان بوده است.

شرکت در بهمن ماه روی پودی نفروخته، اما در این ماه مقدار فروش این محصول را ۵۰۶ تن با نرخ ۴ میلیون تومان به ازای هر تن گزارش کرده است.

 زنگان در مجموع طی ۱۲ ماهه سال مالی ۹۹، ۷۱ میلیارد تومان فروش داشت که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۳۷ میلیارد تومان بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/238161/رشد-۹۴-درصدی-فروش-زنگان