فارس: اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف، عراقچی و آقاخان گفت:پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شدند و پرونده به دادگاه برمی‌گردد.

دادگاه در این حوزه تصمیم خود را اتخاذ می‌کند، اینکه آیا با توجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقص ها که دادسرا انجام داده چه روندی باید طی شود بستگی به تصمیم هیأت حاکمه دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی از سوی شعبه به ما اعلام نشده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79601/آخرین-وضعیت-پرونده-مدیران-سابق-بانک-مرکزی