به گزارش اخباربانک، با حکم مدیرعامل بیمه رازی قدرت هاشم نیا به سمت سرپرست مدیریت استان خوزستان بیمه رازی منصوب شد.

با حکم جباری سرپرست مدیریت استان خوزستان منصوب شد، در بخشی از حکم ایشان آمده است با بهره مندی از فرصت ها و ظرفیت های عظیم استان در جهت؛
– افزایش سهم بازار و توسعه کمی و کیفی پرتفوی شرکت
– توسعه کمی و کیفی شبکه نمایندگی در استان
– سودآوری شعب
– حمایت جدی از شبکه نمایندگی فروش در امر بازاریابی و کسب پرتفوی
آموزش کارکنان و شبکه فروش
– مشارکت همه جانبه شبکه فروش و همکاران در امر بازاریابی هوشمند
برنامه ریزی و تلاش نمایید.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79581/یک-انتصاب-جدید-بیمه-رازی