بازدهی ۱۳۱ درصدی این صندوق در سال گذشته/

نوع صندوق: سهامی
مدیر صندوق: سبدگردان الگوریتم

بازدهی ۱۳۱ درصدی این صندوق در سال گذشته/

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز صندوق سرمایه گذاری مانا الگوریتم با مدیریت شرکت سبدگردان الگوریتم در پایان روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه سال جاری به ۳۰۱ میلیارد تومان ارزش رسیده است.
در جدول زیر بازدهی‌های محقق شده این صندوق ارائه شده است. بازدهی سالیانه این صندوق به ۱۳۱ درصد رسیده است که معادل متوسط بازدهی سایر صندوق‌های مشابه است.

بازدهی ۱۳۱ درصدی این صندوق در سال گذشته/
ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۶.۱ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۳.۵ درصد سپرده‌های بانکی و ۰.۴ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است. در حدود دو سوم از دارایی‌های صندوق در ۵ صنعت زیر سرمایه گذاری شده است.

بازدهی ۱۳۱ درصدی این صندوق در سال گذشته/
در جدول زیر سهام اصلی سرمایه گذاری شده توسط این صندوق ارائه شده است. لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت وضعیت پرتفوی ۲۳ بهمن ماه صندوق ارائه شده است و ممکن است در این مدت شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی‌های صندوق بوده باشیم.

بازدهی ۱۳۱ درصدی این صندوق در سال گذشته/

بازدهی ۱۳۱ درصدی این صندوق در سال گذشته/

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/237264/بازدهی-۱۳۱-درصدی-این-صندوق-در-سال-گذشتهارزش-صندوق-به-بیش-از-۳۰۰-میلیارد-تومان-رسید