احسان سلطانی اقتصاددان:

بر اساس داده های مرکز آمار سهم مردم و دولت از اقتصاد ایران (نسبت مصرف بخشهای خصوصی و دولتی به تولید ناخالص داخلی) در سه سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و از ۶۸ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۴۶ درصد در نه ماهه سال ۱۳۹۹ سقوط پیدا کرد. مصرف بخشهای خصوصی و دولتی در کل جهان حدود سه-چهارم درآمد اقتصاد را شامل می شود.
سهم مردم از اقتصاد ۳۷ درصد در نه ماهه سال ۱۳۹۹ است که میزان معمول آن بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در جهان است.
۵۴ درصد باقیمانده کیک درآمد اقتصادی کشور در نه ماهه سال ۱۳۹۹، به صورت کالا از کشور خارج شده (خروج سرمایه به صورت کالا)، انبار شده یا سرمایه گذاری شده است و در هر صورت عامه مردم از آن سهمی نبرده اند.
سهم ۴۶ درصدی مردم و دولت از درآمد اقتصادی چه در ایران و چه در جهان بی سابقه است و نشان می دهد که چگونه شوکهای ارزی و قیمتی ۳ سال گذشته، به نفع یک اقلیت در قدرت (بخش شبه دولتی) مردم با مالیات تورمی غارت شده و  به فلاکت افتاده اند. 

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/237245/کاهش-بی-سابقه-سهم-مردم-و-دولت-از-اقتصاد-ایران