به گزارش اخباربانک، بانک تجارت با نماد معاملاتی وتجارت در عملکرد ١١ ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال جاری، حدود ٢٢٩۴۶ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرده است.

جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در بانک تجارت به ١٧٧١١ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین تراز بانک در این ماه ۵۵۴ میلیارد تومان و در کل دوره ۵٢٣۵ میلیارد تومان مثبت بوده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79313/تراز-مثبت-وتجارت-باقی-ماند