به گزارش اخباربانک، در این جلسه حسین کریم خان زند، عیسی شهسوار خجسته، رضا ایرانی تبار و جواد گیوه چین و آرام رشیدی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره این شرکت بیمه ای انتخاب شده اند.

همچنین محسن احسانی و کامبیز شاهرودی اعضای علی البدل این هیات مدیره هستند.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79293/ترکیب-هیات-مدیره-بیمه-نوین-تغییر