اثرات مصوبه دامنه نوسان نامتقارن بر بازار چیست؟

بازار بدون دامنه و حجم مبنا ایده‌ال است، حال که به هر دلیلی این امر ممکن نیست اثر تغییر دامنه نوسان فعلی را بر بازار بررسی میکنیم، این تغییر بازار را به نفع نگهداری سهام دچار مزیت می‌کند، دامنه نوسان متقارن به نفع کسی که دنبال کننده روند صفوف خرید یا فر‌وش است پیش می‌رود

اکنون این روند به نفع کسی که در سهامی مانده و منتظر موج بعدی است تغییر می‌کند، ضمن اینکه فروشنده یا فرد خارج از بازار هم معلوم نیست بتواند در قیمت قابل توجه پایین‌تر وارد شود و هر وقت روند قیمت مثبت شد فاصله‌گیری از قیمت پایین سریع و بازگشت به آن سخت است

نقد شوندگی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ولی از طرف دیگر صبر کردن در بازار را راحت‌تر میکند، با توجه به اصلاح زیاد بازار می‌توان گفت اثر آن در مجموع بر قیمت‌های بازار مثبت خواهد بود

صرفا نگاه از نظر نظریه بازی‌ها به جابجایی مزیت نسبی انواع ذینفعان و فعالان بازار، یعنی تقویت جایگاه دارندگان سهم به نوسانگیران منفی و افراد دارای نقدینگی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/235482/تحلیل-آثار-۴-تصمیم-ناگهانی-شورای-عالی-بورس