نگاهی به گزارش های پاییز
بیست نمادی که P/E‌ ttm کمتر ۱۵ داشته و بیشترین رشد سود پاییز نسبت به تابستان را داشته اند.
لازم به ذکر است که بررسی صورت مالی برای استثنا هایی مانند سود غیر عملیاتی و … الزامیست.‌(با حذف شرکت های مالی و سرمایه گذاری)

نگاهی به گزارش های پاییز

شرکت هایی که در تابستان زیان گزارش کرده بودند و در پاییز سود اعلام کرده اند.
لازم به ذکر است که منظور سود فصل است نه سود سال مالی همچنین بررسی صورت مالی برای استثنا هایی مانند سود غیر عملیاتی و … الزامیست( با حذف شرکت های سرمایه گذاری و مالی و ساختمانی

علیرضا نجارپور _ کارشناس بازار سرمایه 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/234680/نگاهی-به-گزارش-های-پاییز