به گزارش اخباربانک، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ١٢٧ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی شده بود.

جمع درآمدهای مشاع با ٣٧ درصد رشد به ٣٠١۵ میلیارد تومان و جمع کل درآمدها با رشد ٧٧ درصدی به ١۵٨٩ میلیارد تومان رسید.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78765/شناسایی-سود-٣۵٢-ریالی-ازای-سهم-توسط-بانک-سینا