به گزارش اخباربانک، در این دوره درآمد حق بیمه ١١۶ درصد و درآمد حق بیمه سهم نگهداری رشد عالی ١٢٣ درصد داشته است.

گفتنی است؛ سود عملیاتی نیز رشد بسیار خوبی داشته و ۴٩٢ درصد رشد داشته است . شرکت در ٩ماهه حدود ۴۵ میلیارد تومان سود خالص دارد. گزارش بسیار خوبی است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/78716/جهش-۴٨٩-درصدی-سود-بیمه-تعاون-٩ماهه