افزایش سرمایه

به گزارش بورس نیوز، شرکت بهمن موتور از افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، افزایش سرمایه شرکت بهمن موتور از مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۵۰۰ میلیارد ریال ازمحل مطالبات حال شده، ثبت شد.

افزایش سرمایه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233986/افزایش-سرمایه-خبهمن-از-محل-مطالبات