فروش بترانس در آذر ماه با ۳۳ درصد افزایش نسبت به آبان ماه به رقم ۱۴۱ میلیارد تومان رسیده است.

مقدار فروش شرکت نیز در اینماه نسبت به آبان با ۳۶ درصد افزایش همراه بوده و به ۱۲۷۵ مگاولت آمپر رسیده است.

نرخ فروش ترانسفورماتور فوق توزیع و ترانسفورماتور قدرت در آذر ماه نسبت به ماه قبل به ترتیب با رشد ۸۱ و افت ۲۴ درصدی همراه بوده و به رقم ۱۸۳ و ۹۱ میلیون تومان به ازای هر مگاولت آمپر گزارش شده است.

مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی بالغ بر ۹۲۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/233423/یک-پرش-۶۱-درصدی-در-بترانس