نماد “داوه” (شرکت داروسازی آوه سینا)
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به مهر ۱۳۹۹ (اصلاحیه)
 این شرکت بر اساس عملکرد یک ماهه در این دوره ۶ میلیارد تومان درآمد محقق کرده است.
 این شرکت بر اساس عملکرد ۷ ماهه از ابتدای سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ درآمد ۴۴ میلیارد تومان داشته است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۵ درصدی داشته است.

نماد “کاسپین” (شرکت داروسازی کاسپین تأمین)
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹ (حسابرسی شده)
 این شرکت بر اساس عملکرد ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱,۴۴۶ ریال سود خالص محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۹ درصدی داشته است.

نماد “دشیمی” (شرکت شیمی دارویی داروپخش)
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹ (حسابرسی شده)
 این شرکت بر اساس عملکرد ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱,۶۶۵ ریال سود خالص محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷۷ درصدی داشته است.

نماد “دلر” (شرکت داروسازی اکسیر)
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹ (حسابرسی شده)
 این شرکت بر اساس عملکرد ۶ ماهه به ازای هر سهم ۴,۰۴۶ ریال سود خالص محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۰ درصدی داشته است.

نماد “دتوزیع” (شرکت توزیع داروپخش)
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹ (حسابرسی شده)
 این شرکت بر اساس عملکرد ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱,۱۹۹ ریال سود خالص محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۱ درصدی داشته است.

نماد “دسینا” (شرکت لابراتوار‌های سینادارو)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹ (حسابرسی شده)
 این شرکت بر اساس عملکرد ۶ ماهه به ازای هر سهم ۶۰۳ ریال سود خالص محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۶ درصدی داشته است.

نماد “پخش” (شرکت پخش البرز)
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹ (حسابرسی شده)
 این شرکت بر اساس عملکرد ۶ ماهه به ازای هر سهم ۸۱۸ ریال سود خالص محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶۳ درصدی داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231515/نگاهی-به-گزارش-های-عملکرد-دارویی-ها