درآمد ۴.۷۹۷ میلیارد ریالی شپاس در مهرماه

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت نفت پاسارگاد در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری، مجموع درآمد خود را حدوداً بالغ بر ۴.۷۹۷ میلیارد ریال به ثبت رسانده، این درآمد حاصل شده متشکل از بخش‌های «فروش داخلی» و «فروش صادراتی» بوده است.

میزان درآمد شرکت “شپاس” طی دوره یک ماهه مهرماه، افزایش ۵۸ درصدی را نسبت به شهریورماه به دنبال داشته، همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶۸ درصد رشد را به همراه داشته است.

شرکت نفت پاسارگاد در مهرماه بیشترین میزان درآمد به ثبت رسیده را بخش «فروش صادراتی» با ۳.۰۳۶ میلیارد ریال گزارش کرده که ۴۷ درصد بیشتر از بخش «فروش صادراتی» در یک ماهه اخیر بوده است.

درآمد ۴.۷۹۷ میلیارد ریالی شپاس در مهرماه

بر پایه این گزارش، شرکت نفت پاسارگاد در مهرماه در بخش‌های «فروش داخلی» و «فروش صادراتی» مجموعاً ۱۱۱.۲۴۳ تن از محصولات خود را به فروش رسانده که بیشترین سهم را طی دوره یکماهه بخش «فروش صادراتی» با ۶۹.۸۹۳ تن به خود اختصاص داده است.

نمودار عملکرد بخش محصولات فروش رفته از ابتدای سال مالی تاکنوندرآمد ۴.۷۹۷ میلیارد ریالی شپاس در مهرماه

طبق این گزارش، محصول پرطرفدار فروش رفته در بخش صادراتی طی دوره یکماهه مهرماه «قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی» با ۸.۲۲۲ تن بوده و نرخ فروش این محصول نیز ۵۳.۵۱۷.۸۷۹ ریال به ثبت رسیده است.

نمودار روند فروش محصول «قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰ کیلیویی» از ابتدای سال جاری تا پایان سال جاریدرآمد ۴.۷۹۷ میلیارد ریالی شپاس در مهرماه

همانطور که گفته شد، شرکت نفت پاسارگاد در مهرماه درآمدی برابر با ۴.۷۹۷ میلیارد ریال را شناسایی کرده است.

به همین منظور به روند درآمد ثبت شده “شپاس” از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه به تفکیک بخش های «فروش داخلی» و «فروش صادراتی» نگاهی خواهیم داشت

نمودار عملکرد میزان درآمد شناسایی شده نفت پاسارگاددرآمد ۴.۷۹۷ میلیارد ریالی شپاس در مهرماه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/231334/تکیه-شپاس-به-صادرات-در-مهرماه-ثبت-رشد-۵۸-درصدی-درآمد‌ها