به گزارش اخباربانک، این افزایش سرمایه به منظور ۱. ارتقای رتبه توانگری مالی ۲.افزایش سطح و محدوده حضور در هریک از زمینه های بیمه گری ۳. افزایش میزان قبول ریسک هر شرکت و یا نگهداری و واگذاری ریسک ۴. افزایش حجم فعالیت در سایر زمینه ها غیر از بیمه گری از جمله (فعالیت سرمایه گذاری) ۵. افزایش مبنای اندازه گیری و حد قابل تحصیل اموال و دارایی های مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌های شرکت ۶.گسترش شبکه فروش و تعدد شعب شرکت بیمه خواهد بود.

همچنین هیات مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۴۳ درصد از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها اقدام کند.

این افزایش سرمایه نیز به منظور ۱. ارتقای رتبه توانگری مالی ۲.افزایش سطح و محدوده حضور در هریک از زمینه‌های بیمه گری ۳. افزایش میزان قبول ریسک و یا نگهداری آن ۴. توسعه حجم فعالیت در سایر زمینه ها غیر بیمه‌ای بر اساس اساسنامه مصوب ۵. افزایش فعالیت سرمایه گذاری۶.تحصیل اموال و دارایی های مورد نیاز برای توسعه فعالیت های شرکت۷.گسترش شبکه فروش و تعدد شعب به اتکای توان مالی۸. توانمند سازی شبکه فروش و تجهیز آنها با منابع مکفی خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت مدیره است که در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77616/بیمه-سامان-۲۵۰-میلیارد-تومانی-می-شود