حضور مستمر «روغن خوراکی» در فروش های

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت صنعت غذایی کورش در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به مهرماه سال جاری، درآمد حاصل شده خود را در این دوره بالغ بر ۳.۸۶۴ میلیارد ریال گزارش کرده و مجموع فروش محصولات “غکورش” در مهرماه برابر با ۹۵.۱۸۰ تن به ثبت رسیده است.

درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت صنعت غذایی کورش در مهرماه، تفاوت قابل توجهی در مقایسه با شهریورماه نداشته و دوماه کم نوسانی را پشت سر گذاشته اما؛ در بخش «میزان فروش» طی دوره ماهانه افزایش ۴درصدی را نسبت به شهریورماه تجربه کرده و توانسته از ابتدای سال مالی تاکنون حدوداً ۲۰.۹۳۸ میلیارد ریال درآمد فروش را بدست آورد.

حضور مستمر «روغن خوراکی» در فروش های

بر پایه این گزارش، شرکت “غکورش” بیشترین میزان فروش طی دوره مهرماه را در بخش «نهاده‌های دامی» با ۴۹.۹۶۷تن داشته و جایگاه بعدی را بخش «روغن خوراکی» با ۲۳.۲۴۳ تن به خود اختصاص داده و این بخش از ابتدای سال مالی تاکنون در فروش‌های “غکورش” حضور داشته است.

روند میزان فروش محصولات شرکت صنعت غذایی کورشحضور مستمر «روغن خوراکی» در فروش های

بر اساس این گزارش، شرکت صنعت غذایی کورش در مهرماه بیشترین نرخ فروش را از بخش «روغن خوراکی» با ۱۰۰.۹۴۷.۸۲۱ ریال تجربه کرده که در مقایسه به شهریورماه با ۷ درصد افزایش را به همراه داشته است.

نمودار روند نرخ فروش بخش «روغن خوراکی»حضور مستمر «روغن خوراکی» در فروش های

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230713/روغن-خوراکی-فروش‌های-غکورش-چرب-کرد