به گزارش اخباربانک، بانک خاورمیانه اعلام کرد در خصوص فروش ٢ مورد پلاک ثبتی موضوع آگهی مزایده فروش اموال تملیکی بانک، با توجه به عدم ارائه پیشنهاد در موعد مقرر، از برگزاری مزایده نتیجه ای حاصل نشده است.

اما حسب درخواست مالکین پلاک ثبتی شماره ٣،۴ و ١٨ فرعی از ١٢٨٣ اصلی (موضوع بند ١ آگهی) و موافقت اعضا هیات مدیره بانک، پلاک مذکور اقاله شده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77297/بانک-خاورمیانه-نتیجه-مزایده-خود-گفت