در این گروه صرف نظر از “دلقما” که بالاترین رشد سودآوری را داشته است “دکیمی” با ۳۶۸ درصد و “درهآور” با ۳۰۱ درصد و “دسبحان” با ۲۸۲ درصد بیشترین رشد سود در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول سال را داشته است. همچنین بیشترین رشد سود طی شش ماهه سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته مربوط به “درهآور” با ۴۴۴ درصد افزایش و دتولید با ۲۸۳ درصد و  دتماد با ۲۳۹ درصد رشد می باشد. در بین شرکت های این گروه “دسبحان”، “دتماد” و “درهآور” دارای بالاترین حاشیه سود عملیاتی بوده و “دلقما”، “دکوثر” و “دامین” نیز کمترین P/E را در بین گروه دارد.

علت اصلی افزایش سود سه ماهه دوم دکیمی عمدتا به دلیل رشد ۵۶ درصدی فروش تابستان و همچنین سود درآمد سرمایه‌گذاری‌ها می باشد. در “درهآور” نیز افزایش سود عمدتا به دلیل رشد ۶۶ درصدی فروش در سه ماهه تابستان و کاهش بهاى تمام شده طی این فصل بوده است. همچنین در دلقما حدودا ۹۸ درصد از سود شرکت از محل درآمدهای غیرعملیاتی در سه ماهه دوم بوده است و سبب رشد سود شش ماهه شرکت شده است. علت اصلی کاهش سود “دکوثر” نیز افزایش ۳۷ درصدی هزینه‏‌هاى مالى نسبت به فصل بهار بوده است./بنیاد سهم

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/230072/بررسی-عملکرد-گروه-مواد-و-محصولات-دارویی