به گزارش اخباربانک، گفتنی است در این دوره درآمد حق بیمه ای ١٣٧ درصد رشد داشته است .

درآمد حق بیمه سهم نگهداری نیز ١۴٣ درصد رشد داشته است. شایان ذکر است سود عملیاتی نیز رشد خوبی داشته و ۵٠٧ درصد رشد داشته است.

لازم به ذکر است شرکت در ۶ماهه نخست سال ١٣٩٩ حدود ٣٢ میلیارد تومان سود خالص داشته است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77283/رشد۴٩٢-درصدی-سود-بیمه-تعاون-۶ماهه-نخست-سال-99