به گزارش اخباربانک، موسسه اعتباری ملل در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ برای هر سهم ١٩۴ ریال سود با سرمایه ١٠٠٠ میلیارد تومانی محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد خوب ۴٠ درصدی داشته است.

جمع درآمدهای مشاع در این دوره با ١٧ درصد رشد به ٢١٢۴ میلیارد تومان و جمع درآمدهای غیر مشاع با ٣٧٨ درصد رشد به ١۴۵ میلیارد تومان رسید.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77260/رشد-40-درصدی-درآمدهای-موسسه-اعتباری-ملل