به گزارش بورس نیوز، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور از نتیجه مزایده فروش سهام شرکت گهرانرژی سیرجان خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با توجه به قیمت اعلامی به مبلغ ۹.۳۵۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت تعداد ۲.۳۲۷.۴۰۵.۰۰۰ سهم معادل ۲۴.۴۹۹ درصد از سهام شرکت گهر انرژی سیرجان، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به عنوان برنده مزایده انتخاب و مورد تأیید قرار گرفت.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/229903/وهور-سهامش-را-در-مزایده-فروخت