به گزارش اخباربانک، بانک سامان اعلام نمود مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٩ ، مبلغ ١٢٩.٠٠٠ ریال برای هر یورو و مبلغ ١١٠.٠٠٠ ریال برای هر دلار آمریکا تعیی شده است.

با در نظر گرفتن وضعیت باز ارزی مثبت این بانک در تاریخ ١٣٩٩.٠۶.٣١ این موضوع منجر به شناسایی مبلغ حدود ١.٨٧٨.١۶۴ میلیون ریال سود ناشی از تسعیر اقلام پولی می شود اما تعیین آثار دقیق تغییرات مذکور بر سود و زیان بانک منوط به تکمیل فرایند تهیه صورت های مالی شش ماهه منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٩ و اظهارنظر حسابرس مستقل بانک در این خصوص است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77091/بانک-سامان-١٨٨-میلیارد-تومان-سود-تسعیر-شناسایی