به گزارش اخباربانک، بعضا دیده می شود در روزهای اخیر شاخص توانگری مالی توسط برخی مدیران تازه منصوب شده دست مایه تبلیغات قرار گرفته و با عنوان هایی چون برترین رتبه در توانگری مالی مورد توجه قرار می گیرد.

این در حالی است که بر اساس اعلام بیمه مرکزی اعلان شاخص توانگری در هر سال بر اساس شاخص های عملکردی سال قبل محاسبه می شود همانطور که در جدول زیر نیز تصریح شده است:

 

بر اساس آنچه در جدول فوق آمده، توانگری اعلامی بیمه مرکزی بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال گذشته می باشد.

 همچنین ماده ۶-  آیین نامه ۶۹ اذعان داشته که موسسات بیمه موظفند نسبت توانگری مالی خود را بصورت سالانه محاسبه و گزارش تفصیلی محاسبات آنرا پس از حسابرسی صورتهای مالی با تایید در هیات مدیره با امضای مدیر عامل موسسه بیمه به همراه اظهار نظر حسابرس موسسه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به بیمه مرکزی جهت تایید ارسال نمایند. بیمه مرکزی ظرف مدت ۲ ماه مراتب تایید یا عدم تایید خود را به موسسه ذیربط اعلام می نماید.

بر اساس انچه گذشت و طبق مفاد تصریح شده در ایین نامه توانگری مالی ، کسب رتبه برتر و یا عناوینی مانند توانگرترین شرکت بیمه و … حاصل عملکرد چندین سال فعالیت یک شرکت است با تاکید بر اینکه تعیین رتبه توانگری مالی در هر سال با بررسی شاخص های عملکرد سال قبل حاصل می شود که مشخصا نمی تواند ارتباط مستقیمی با مدیریت فعلی و جدید شرکت داشته باشد.

براساس گزارش ریسک نیوز، شاید گزیده باشد که مدیران تازه منصوب شده، در جایی از اخبار تبلیغاتی شرکت اشاره ای به تلاش های مدیران پیشین داشته باشند و با نگاه فنی و حرفه ای خود را تبلیغ کنند چرا که اگر  ابزارهایی چون تنوع بخشی پرتفوی ، مدیریت صحیح مالی ، سرمایه گذاری بهینه و …  منجر به کسب رتبه مطلوب توانگری مالی برای شرکت بیمه در سال ۹۹ شده ، بدون شک به مدد عملکرد مدیران گذشته در سال قبل و چه بسا سالهای قبل حاصل شده است.

البته عکس این موضوع نیز صادق است در جائی که مدیر تازه منصوب شده مجبور است بار تبلیغ منفی توانگری پایین در اثر عملکرد نا مطلوب مدیران قبل را به دوش بکشد.

پز دادن با توانگری مالی به عنوان تنها شاخص موجود جهت رتبه بندی شرکتهای بیمه در حالی است که بسیاری کارشناسان بر این اصل صحه می گذارند که نه تنها ایین نامه مزبور نیازمند بازنگری متناسب با شرایط فعلی بازار است که مشخصا نباید ابزار تیلیغاتی شرکتهای بیمه باشد و صنعت بیمه باید هرچه زودتر از توانگری به رتبه بندی هجرت کند زیرا توانگری مالی تنها یکی از شاخص های رتبه بندی شرکتهای بیمه است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/77062/پز-تبلیغاتی-شاخص-توانگری-مالی