شش دستور رییس قوه قضائیه در اردبیل درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان:
 ۱-فهرست کلیه اراضی، اموال و داراییهای شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.

 ۲-اموال و داراییهای شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود.

 ۳- هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.

 ۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.

 ۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.

 ۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه پ دقیق داشته باشد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/228179/شش-دستور-قضایی-درخصوص-شرکت-کشت-و-صنعت-مغان