به گزارش اخباربانک، مجمع عمومی به طور فوق العاده بیمه البرز امروز تشکیل جلسه داد و سهامداران با افزایش سرمایه ۲۶۱ درصدی این شرکت موافقت کردند.

گفتنی است مبلغ افزایش سرمایه شرکت بیمه البرز بیش از یک هزار میلیارد تومان است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76781/افزایش-سرمایه-بیمه-البرز-تصویب