به گزارش اخباربانک، در پی لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاران بورس و تکلیف سازمان بورس مبنی بر تدوین و تصویب دستورالعمل جدید مجوز تأسیس و فعالیت ، دستورالعمل پیشنهادی این موضوع در هشت فصل و ۲۸ ماده تهیه و منتشر شد تا بعد از دریافت نظرات فعالان بازار سرمایه و صنعت کارگزاری ، تصویب و نهایی شود.

براساس این گزارش، طبق مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، سازمان بورس مکلف بود تا ۳۱ مرداد دستورالعمل جدیدی در خصوص مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نحوی تنظیم کند که در آن تمامی شرایط تخصصی و حرفه ای مربوط به کسب و کار تأسیس کارگزاری و حتی محدودیت‌های زیرساختی، فنی و نظارتی موجود لحاظ شود.

در این میان به دلیل عدم تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل ۳۱ شهریور سال ۸۶ هیات مدیره سازمان بورس لغو شده است .

متن دستورالعمل پیشنهادی صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های کارگزاری

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76724/دستورالعمل-پیشنهادی-مجوز-تأسیس-کارگزاری-منتشر-متن-کامل