۷۸درصد کاهش درآمد از محل فروش و یا ارائه خدمات در مرداد ماه

گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت لیزینگ ایران با نماد “ولیز” در گزارش فعالیت هیات مدیره در ۱۲ماهه منتهی به ۹۸.۱۲.۲۹، میزان زیان خالص شرکت خود را مبلغی بالغ بر ۹۴۲.۰۲۴ میلیون ریال به ثبت رسیده و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۴۵۵درصد افزایش در زیان خالص این شرکت مشاهده می‌کنیم.

طبق این گزارش، درآمد عملیاتی “ولیز” در پایان سال ۹۸، مبلغ ۲۳۷ میلیارد و ۲۵۱ میلیون ریال به سامانه کدال ارئه شده و بر همین اساس نظاره‌گر ۳۱درصد کاهش در دوره مشابه سال گذشته بوده‌ایم و در ادامه به زیان پایه هر سهم می‌پردازیم که در انتهای سال۹۸، ۱۵۷۰ریال زیان را در بر داشته و در مقایسه با سال گذشته ۴۵۵درصد افزایش در زیان برای سهامداران از خود برجای گذاشته است.

۷۸درصد کاهش درآمد از محل فروش و یا ارائه خدمات در مرداد ماه

ادامه این گزارش به فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹.۰۵.۳۱ این شرکت زیان‌ده میپردازیم.

شرکت لیزینگ ایران طی عملکرد یک ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ از محل فروش یا ارائه خدمات مبلغ ۶۹۱ میلیون تومان درآمد داشته که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۷۸ درصد کاهش یافته است.

«ولیز» با سرمایه ثبت شده ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ماهه سال مالی منتهی به ۹۹.۱۲.۳۰ مبلغ ۳میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل بالای ۷۵درصد افت داشته است.

۷۸درصد کاهش درآمد از محل فروش و یا ارائه خدمات در مرداد ماه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227515/۷۸درصد-کاهش-درآمد-از-محل-فروش-ولیز