۱۷ درصد افزایش در درآمد‌های عملیاتی تلفیقی

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با نماد “ونیرو” در صورت مالی سود و زیان تلفیقی منتهی به ۹۸.۱۲.۲۹، میزان سود خالص ارائه شده در این دوره مبلغ ۵۶۰.۴۵۴ میلیون ریال ثبت شده که این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۷۱درصد کاهش را تجربه کرده است.

طبق این گزارش، “ونیرو” در صورت مالی ارائه شده خود درآمد‌های عملیاتی را مبلغ ۵.۳۹۰.۰۰۵ میلیون ریال بیان کرده که بیشترین سهم در کسب درآمد را از بخش فروش خالص و درآمد ارائه خدمات بدست آورده‌اند و همچنین درآمد شرکت در مقایسه با سال گذشته نیز به میزان ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، “ونیرو” در صورت سود و زیان تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال ۹۸، سود پایه هر سهم در این دوره به میزان ۷۴ ریال رسیده با این تفاوت که به نسبت سال گذشته ۸۱ درصد کاهش داشته است.

۱۷ درصد افزایش در درآمد‌های عملیاتی تلفیقی

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو در صورت وضعیت مالی تلفیقی خود میزان سود انباشته خود را در این صورت مالی مبلغ ۴۱۰.۱۹۳ میلیون ریال به ثبت رسانده که در قیاس با سال۹۷، ۵۸ درصد کاهش را به همراه داشته و همچنین میزان سرمایه در صورت وضعیت مالی در این دوره مبلغ ۹.۳۵۰.۰۰۰ میلیون ریال بوده که به میزان ۳۴درصد افزایش داشته و در ادامه میزان جمع دارایی‌ها در سال ۹۸ به مبلغ ۱۲.۰۳۶.۰۴۹ میلیون ریال رسید که در مقایسه با پایان دوره سال گذشته ۱۲ درصد رشد به دنبال داشته است.

۱۷ درصد افزایش در درآمد‌های عملیاتی تلفیقی

شرکت سرمایه گذاری نیرو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم ۶۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییر نداشته است.

بر پایه این گزارش، “ونیرو” با سرمایه ثبت شده ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰ مبلغ ۶۲۳,۴۷۲ میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از افت ۲۹ درصد جمع درآمد‌های عملیاتی شرکت بوده است.

۱۷ درصد افزایش در درآمد‌های عملیاتی تلفیقی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/227575/افزایش-۱۷درصد-درآمد‌های-عملیاتی-تلفیقی-ونیرو-سود-پایه-هر-سهم-۸۱-درصد-آب-رفت