پرچم حق بیمه صادر شده بر دستان رشته «درمانی» و «ثالث_اجباری»

گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت بیمه پارسیان “پارسیان” در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به ۹۹.۰۵.۳۱، میزان حق بیمه صادره شرکت خود را مبلغی بالغ بر ۳ هزار و ۴۱ میلیارد و ۷۸۵ میلیون ریال برآورد کرده که بیشترین حق بیمه را رشته بیمه‌های «ثالث_اجباری» و «درمانی» و «زندگی_اندوخته» با مجموع ۲ هزار و ۳۳ میلیارد ریال شامل شده اند.

همچنین در مرداد ماه میزان خسارت‌های پراختنی “پارسیان” مبلغ ۱هزار و ۲۳میلیارد و ۸۱۷میلیون ریال ثبت شده و بیشترین سهم از خسارت‌های پرداخت شده به بیمه شدگان در رشته‌های «ثالث اجباری»، «درمانی» با مبلغ ۷۹۸میلیارد و ۴۲۰میلیون ریال بوده است.

پرچم حق بیمه صادر شده بر دستان رشته «درمانی» و «ثالث_اجباری»

بر اساس این گزارش، این شرکت بیمه کننده در دوره مشابه ماه گذشته، میزان حق بیمه صادره خود را مبلغ ۲هزار ۷۴۰میلیارد و ۴۳۳میلیون ریال به سامانه کدال ارائه کرده و همچنین میزان خسارت‌های پرداختی به مشتریان خود در تیرماه ۹۹، مبلغ ۱هزار و ۳۴۹میلیارد و ۹۰۱میلیون ریال ثبت شده است.

در پی این گزارش، بیمه پارسیان در مردادماه ۹۹، در مقایسه با دوره مشابه خود در بخش حق بیمه صادره ۱۱درصد به نسبت تیرماه افزایش داشته و در قسمت خسارت‌های پرداختنی نیز با ۸درصد کاهش مواجه شده است.

پرچم حق بیمه صادر شده بر دستان رشته «درمانی» و «ثالث_اجباری»

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226548/پارسیان-و-۸درصد-کاهش-در-خسارت‌های-پرداختنی