معاملات اخابر در کف قیمتی ۲۳۲۰۰ ریال با صف  فروش دنبال می‌شود. تعداد ۴۰۹ نفر به حجم ۱۴ میلیون سهم به دنبال هم برای فروش سهام خود نشسته اند.

در معاملات امروز اخابر ۹۰ درصد از  فروش امروز، سهم حقیقی‌ها بوده است که ۷۶ درصد از این فروش را حقوقی‌ها با روی گشاده پذیرفته‌اند اما باز هم با حمایت حقوقی‌های اخابر این صف فروش لحظه به لحظه پر حجم‌تر می‌شود.

باید دید حقیقی‌ها باوجود حمایت حقوقی این سهم بازهم آتش به سهام خود خواهند زد یا خیر؟

 

زور حقوقی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226582/زور-حقوقی-اخابر-به-صف-های-فروش-نمی-رسد