۲۷ درصد افزایش در صدور بیمه‌نامه

گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت بیمه دی با نماد “ودی” در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه ۹۹، میزان حق بیمه صادره توسط شرکت را مبلغ یک هزار و ۸۲ میلیارد ریال برآورد کرده و همچنین این شرکت در دوره مشابه تیرماه ۹۹، این عدد برابر با ۸۵۵ میلیارد ۲۷۴ میلیون ریال بوده و از این گزارش در می‌یابیم که در مردادماه ۹۹ به نسبت ماه گذشته ۲۷درصد رشد را به همراه داشته است.

۲۷ درصد افزایش در صدور بیمه‌نامه

طبق این گزارش، این شرکت در بخش خسارت‌های پرداختی در مردادماه ۹۹ مبلغ ۱هزار و ۷۶۴میلیارد و ۲۰۲میلیون ریال را به خسارت دیدگان پرداخت کرده است.

بیمه دی در ماه گذشته نیز از قسمت خسارت‌های پرداختی مبلغی حدود ۱هزار و ۷۳۶میلیارد و ۹۳۲میلیون ریال را پرداخت کرده و نتیجه میگیریم که در مردادماه ۲۷میلیارد و ۲۷۰میلیون ریال به نسبت ماه گذشته اضافه شده که شامل ۲درصد افزایش است.

۲۷ درصد افزایش در صدور بیمه‌نامه

«ودی» با سرمایه ثبت شده ۲,۵۰۰,۰۰۰میلیون ریال طی عملکرد ۵ در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل صدور بیمه نامه مبلغ ۳,۴۷۲,۴۸۱ میلیون ریال درآمد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226154/افزایش-۲۷‌درصدی-صدور-بیمه‌نامه-ودی-پرداخت-خسارت‌ها-رشد-چندانی-نداشت