گروه تحقیق بورس نیوز، بیمه نوین در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹.۰۵.۳۱، حق بیمه صادره شرکت خود را مبلغی بالغ بر ۳ هزار و ۱۸۱ میلیارد و ۷۹۱ میلیون ریال ارزیابی کرده و همچنین مقدار خسارت‌های پرداختی “نوین” در مردادماه مبلغ ۵۳۵ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال را بوده که به خسارت دیدگان پرداخت کرده است.

در این گزارش مشاهده می‌شود که بیشترین خسارت پرداخت شده به رشته بیمه‌های «درمانی»، «ثالث-اجباری» و «بدنه خودرو» بوده که مجموعاً ۳۵۱ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال را تشکیل می‌دهند و در قیاس با تیرماه ۹۹ با ۲۱ درصد کاهش مواجه بوده است.

بیمه نوین در دوره منتهی به مرداد ۱۳۹۹ از محل صدور بیمه نامه خود مبلغ ۳۱۸ میلیارد تومان درآمد داشته و مبلغ ۵۴ میلیارد تومان هزینه خسارت پرداخت کرده که به این ترتیب تراز مثبت ۵۸۹ درصد را در اندوخته خود دارد.

«نوین» با سرمایه ثبت شده ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ماهه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل صدور بیمه نامه مبلغ ۶۶۷ میلیارد تومان درآمد داشته و مبلغ ۲۲۹ میلیارد تومان هزینه خسارت پرداخت نموده که به این ترتیب تراز مثبت ۱۹۲درصد را به ثبت رسانده است.

بیشترین حق بیمه صادر شده در این مردادماه
برپایه این گزارش در بخش‌های بیمه‌ای رشته‌های «درمانی»، «ثالث-اجباری» و «زندگی-اندوخته» در این شرکت بیمه‌ای آنهم با مبلغ ۲ هزار و ۶۸۲ میلیارد و ۶۹۹ میلیون ریال را در بر‌گرفته‌اند.

درتیر ماه نیز این شرکت حق بیمه صادره خود را به سامانه کدال مبلغ یک هزار و ۱۹۰ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال معرفی کرده و بیشترین حق بیمه صادر شده نیز همانند مرداد ماه «درمانی»، «ثالث-اجباری» و «زندگی-اندوخته» با مبلغی بالغ بر ۷۳۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال از آن خود کرده‌اند.

در مردادماه حق بیمه صادر شده به نسبت دوره گذشته خود در تیرماه ۹۹، با ۱۶۷ درصد رشد مواجه شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226336/درآمد-۶۶۷-میلیارد-تومان-نوین-از-صدور-بیمه‌نامه