موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

 سود نقدی هر سهم: ۱۱۰ ریال

 سود خالص شرکت: ۳۷۲,۸۴۲ میلیون ریال

 سود انباشته: ۱,۶۱۲,۷۰۲میلیون ریال

 ارزش دفتری هر سهم: ۷۳۷۳ ریال

سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال

آخرین اخبار مجامع امروز ۱۳۹۹/۰۶/۰۶

آخرین اخبار مجامع امروز ۱۳۹۹/۰۶/۰۶

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226359/آخرین-اخبار-مجامع-امروز-۱۳۹۹۰۶۰۶