گزارش

به گزارش بورس نیوز، شرکت فجر انرژی خلیج فارس مصوبه هیات مدیره افزایش سرمایه از محل سودانباشته را دریافت کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، هیات مدیره شرکت فجر انرژی خلیج فارس، افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته به میزان ۲.۵۰۰ میلیارد ریال (از مبلغ ۶.۵۰۰ میلیارد ریال به ۹.۰۰۰ میلیارد ریال) تصویب شد.

گزارش

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226219/گزارش-بفجر-برای-افزایش-سرمایه