به گزارش اخباربانک، بانک پاسارگاد در عملکرد ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩، حدود ٧۴۴٨ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد.

هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۶١٣۴ میلیارد تومان رسید.

گفتنی است تراز این بانک در مرداد ماه ١١٣ میلیارد تومان و در ۵ ماهه ١٣١۴ میلیارد تومان مثبت بود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/76288/تراز-بانک-پاسارگاد-۵-ماهه-مثبت-ماند