پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۷۱۲۵ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۷۰۰۲۹ می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پاکسان – گلتاش – صنایع بهداشتی ساینا و بانک اقتصاد نوین.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۲۱ میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم “شوینده” ۷۲۰۵۱ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۷۳ درصد می باشد.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225056/بررسی-خالص-ارزش-داراییها-nav-شوینده