ذخیره مالیات

به گزارش بورس نیوز، شرکت داروسازی شهید قاضی از اخذ معافیت مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌ها خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با توجه به اینکه طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته لذا طبق تبصره مذکور نرخ مالیات به میزان ۵ درصد کاهش یافته که مبلغ ۷۲.۷۹۳ میلیون ریال معافیت مالیاتی از اداره امور مالیاتی اخذ و این مبلغ از سرفصل ذخیره مالیات پرداختنی کسر و به حساب سود انباشته منظور شد.

ذخیره مالیات

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224684/ذخیره-مالیات-دقاضی-در-حساب-سود-انباشته