برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول‌های زیر به دست آورید:

ریسک =قیمت سهم منهای حد ضرر

ریوارد=قیمت سهم منهای حد سود
سپس ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید. هر چقدر که این نسبت زیر ۵۰ درصد باشد سهم برای خرید مناسبتر است.

مثال:
فرض کنید قصد خریدسهمی را دارید که قیمت آن ۱۶۸۱ ﷼ هستش و تارگت سهم ۲۱۲۰ ﷼ (حد سود) و حد ضرر سهم ۱۵۵۰ ﷼می باشد.

اکنون نوبت پیدا کردن ریسک به ریوارد هست:

ریسک: تفاوت قیمت سهم و حد ضرر میشود: ۱۳۱ ﷼
ریوارد: تفاوت قیمت سهم و حد سود میشود: ۴۳۹ ﷼

اگر ریسک را تقسیم بر ریوارد کنید جواب تقسیم میشود: ۲۹ / ۰ یا همان ۲۹% می‌اید وچون این نسبت کمتر از ۵۰ % باشد سهم برای خرید مناسب است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224555/نسبت-rr-یا-ریسک-به-ریوارد