به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط پرداخته شده است.

بیشترین بازدهی هفته گذشته مربوط به صندوق آرمان سپهر آشنا با ۹.۷ درصد بازدهی و پس از آن مربوط به صندوق توسعه پست بانک با ۵.۷ درصد بوده است.

از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق ها، بازدهی هفتگی، ماهیانه و بازدهی یک ساله آن‌ها اشاره کرد. همچنین میزان تغییر در ارزش صندوق طی یک هفته اخیر ارائه شده که میزان تزریق نقدینگی صورت گرفته طی یک هفته اخیر نیز ارائه شده است.

گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط (هفته منتهی به ۷ مردداد ۱۳۹۹)

پس از ارائه جدول، موارد اصلی به صورت جداگانه توضیح داده شده است:

• ارزش کل صندوق‌های مختلط در پایان سه شنبه ۷ مرداد ماه سال جاری به ۴۶ هزار و ۸۲ میلیارد ریال رسیده که در هفته گذشته شاهد جذب منابع ۳۹۸ میلیارد ریالی جدید در این صندوق‌ها بودیم.

بیشترین بازدهی منفی نیز مربوط به صندوق سپهر اندیشه نوین با ۱.۷ درصد بازدهی منفی و پس از آن مربوط به صندوق توسعه ممتاز با ۲ درصد بازدهی منفی است.

• بیشترین جذب منابع مالی و صدور واحد‌های سرمایه گذاری در هفته گذشته مربوط به صندوق‌های تجربه ایرانیان و گوهر نفیس تمدن به ترتیب با ۳۵۷ و ۹۵ میلیارد ریال است.

• میانگین بازدهی صندوق‌های مختلط در هفته گذشته به حدود یک درصد رسیده که تقریبا دو برابر بازدهی محقق شده صندوق‌های سهامی است. علت این موضوع را می‌توان کاهش قیمت‌ها در بازار سهام و تاثیرپذیری کمتر صندوق‌های مختلط از این موضوع بدلیل سهم کمتر سهام و حق تقدم شرکت‌ها در ترکیب دارایی‌های آن‌ها برشمرد.

• بیشترین بازدهی هفته گذشته مربوط به صندوق آرمان سپهر آشنا با ۹.۷ درصد بازدهی و پس از آن مربوط به صندوق توسعه پست بانک با ۵.۷ درصد بوده است. بیشترین بازدهی منفی نیز مربوط به صندوق سپهر اندیشه نوین با ۱.۷ درصد بازدهی منفی و پس از آن مربوط به صندوق توسعه ممتاز با ۲ درصد بازدهی منفی است.

• بیشترین بازدهی سالیانه در بین صندوق‌های مختلط مربوط به صندوق نواندیشان با ۴۶۳ درصد بازدهی و پس از آن مربوط به صندوق توسعه پست بانک با ۳۲۲ درصد بازدهی است. صندوق‌های مشترک کوثر و گنجینه مهر با ۱۸۶ و ۲۱۰ درصد بازدهی کمترین بازدهی سالیانه را دارند.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224502/جذب-منابع-۳۹۸-میلیارد-ریالی-جدید-آرمان-سپهر-آشنا-و-ثبت-بیشترین-بازدهی-هفته