گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط (هفته منتهی به ۲۴ تیر ۱۳۹۹)

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط پرداخته شده که اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید. از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق ها، بازدهی هفتگی، ماهیانه و بازدهی یک ساله آن‌ها اشاره کرد. همچنین میزان تغییر در ارزش صندوق طی یک هفته اخیر ارائه شده؛ همچنین میزان تزریق نقدینگی صورت گرفته طی یک هفته اخیر نیز ارائه شده است.

پس از ارائه جدول، موارد اصلی به صورت جداگانه توضیح داده شده است:

گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط (هفته منتهی به ۲۴ تیر ۱۳۹۹)

• ارزش کل صندوق‌های مختلط به ۴۲ هزار و ۷۸۴ میلیارد ریال رسیده که بیشترین ارزش همان گونه که در جدول فوق نیز مشاهده می‌شود مربوط به صندوق تجربه ایرانیان با ۱۶ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال بوده و پس از آن صندوق‌های گوهر نفیس تمدن و ثروت آفرین پارسیان قرار دارند.

 بیشترین جذب منابع در صندوق‌های مختلط که در مجموع در هفته گذشته ۳.۴۹۸ میلیارد ریال بوده مربوط به صندوق تجربه ایرانیان با ۲.۲۹۴ میلیارد ریال و پس از آن مربوط به صندوق مشترک کوثر با ۶۱۶ میلیارد ریال بوده است.

• میانگین بازدهی هفته گذشته این صندوق‌ها به ۱.۸۴ درصد رسیده که نزدیک به بازدهی ۲ درصدی صندوق‌های در سهام بوده است. بیشترین بازدهی هفتگی مربوط به صندوق‌های سپهر اندیشه نوین و مشترک پارس به ترتیب با ۵.۴ و ۴.۹ درصد است. کمترین بازدهی نیز مربوط به صندوق آرمان سپهر آشنا با ۵ درصد بازدهی منفی و پس از آن مربوط به صندوق کارگزاری بانک تجارت با ۲ درصد بازدهی منفی است.

• بیشترین بازدهی سالیانه صندوق‌های مختلط نیز مربوط به صندوق نواندیشان با ۴۳۳ درصد بوده است. پس از آن صندوق سپهر اندیشه نوین با ۲۹۲ درصد بازدهی قرار دارد.

• کمترین بازدهی سالیانه نیز مربوط به صندوق مشترک کوثر با ۱۸۴ درصد بازدهی و صندوق گنجینه مهر با ۲۰۵ درصد بازدهی است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/223579/گزارش-هفتگی-صندوق‌های-سرمایه-گذاری-مختلط-هفته-منتهی-به-۲۴-تیر-۱۳۹۹