به گزارش بورس نیوز، شرکت تابان نیرو سپاهان درخصوص افزایش سرمایه این شرکت توضیح داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، طی مراحل قانونی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۲ میلیارد ریال به ۱۱۰ میلیارد ریال درخواست افزایش سرمایه شرکت مورد پذیرش قرار نگرفت.

افزایش سرمایه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/223576/افزایش-سرمایه-تابا-رد-شد