فالوم

گزارش بورس نیوز، شرکت آلومتک از فک رهن تعداد ۱۲.۱۵۰.۰۰۰ سهم آلومراد متعلق به شرکت آلومتک خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، در خصوص توثیق ۱۲.۱۵۰.۰۰۰ سهم شرکت آلومراد متعلق به شرکت آلومتک به نام صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق (صانیر) در خصوص قرارداد شماره PO-SUN-ARM-WIRE-۰۴ با آن شرکت که در هر پارت ارسالی برای آن شرکت معادل آن از توثیق سهام عملکرد به شرکت عودت خواهد شد.

فالوم

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/223358/فک-رهن-۱۲-میلیون-و-۱۵۰-هزار-سهم-فمراد-از-فالوم